آزمایشگاه ها

 
آزمایشگاه  بیوتکنولوژی Biotechnology Lab
آزمایشگاه بیولوژی مولکولی  Molecular Biology Lab
آزمایشگاه جنرال General Lab
آزمایشگاه شیمی فیزیک Physics- Chemistry Lab
آزمایشگاه  کشت سلولی Cellular calture Lab
آزمایشگاه  نانو میکروسکوپی Nanomicroscopic Lab

 

فایل‌ها