×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سمت

نام هیات علمی

ردیف

رئیس شورا

دکتر مسعود سلیمانی

1

دبیر شورا

دکتر سمیرا محمدی یگانه  

2

عضو شورا

دکتر مژگان آذرانی

3

عضو شورا

دکتر سیم زر حسین زاده

4

عضو شورا

دکتر محمد حسین قدریان

5

عضو شورا

محمد حسین قنبریان

6

 

تنظیمات قالب