×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر حکیمه زالی

استادیار پروتئومیکس کاربردی

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Hakimeh_Zali

 

لینک گوگل اسکولار:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=rS7tWJzFRLoC

پست الکترونیکی:

hakimehzali@gmail.com

شماره تماس: -02188666140-49داخلی 320

فایل‌ها

تنظیمات قالب