×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر سیدمحمود هاشمی

دانشیار ایمنی شناسی پزشکی

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/SeyedMahmoudMasiha_Hashemi

 

لینک گوگل اسکولار:

https://scholar.google.com/citations?user=A8BtdQIAAAAJ

پست الکترونیکی:

smmhashemi@sbmu.ac.ir

فایل‌ها

تنظیمات قالب