×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر سیم زر حسین زاده

استادیار نانوفناوری پزشکی

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Simzar_Hosseinzadeh

لینک گوگل اسکولار:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CgNwHLQAAAAJ

پست الکترونیکی:

S.hosseinzadeh@sbmu.ac.ir

شماره تماس: -02188666140-49داخلی 601

تنظیمات قالب