×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر مهناز احمدی

پژوهشگر سلامت

دکتری نانوفناوری دارویی

 

لینک گوگل اسکولار:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=YG8lyHcAAAAJ

پست الکترونیکی:

mahnaz.ahmadi@sbmu.ac.ir

imahnazahmadi@gmail.com

شماره تماس: -02188666140-49داخلی **639

تنظیمات قالب