×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر نیلوفر تقی پور

استادیار پزشکی مولکولی

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Niloofar_Taghipour

لینک گوگل اسکولار:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=r7rEoaMAAAAJ

پست الکترونیکی:

nilitaghipour@gmail.com

شماره تماس: -02188666140-49داخلی 323

فایل‌ها

تنظیمات قالب