×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دکتر کامیار خوشنویسان

پژوهشگر سلامت

دکتری نانوفناوری پزشکی

لینک گوگل اسکولار:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=9wbULGUAAAAJ

پست الکترونیکی:

kamyar.khoshnevisan@gmail.com

شماره تماس: -02188666140-49داخلی 629

فایل‌ها

تنظیمات قالب