×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 • دکتر مسعود سلیمانی
 • دکتر الهام اسدیان
 • دکتر سیم زر حسین زاده
 • دکتر حسین قنبریان
 • دکتر محمدمهدی خانی
 • دکتر سیدمحمدحسین قادریان
 • دکتر مصطفی حاجی ملاحسینی  

 

توضیحات هر فرد:

 • دکتر مسعود سلیمانی (ریاست مرکز)

استاد خون شناسی

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Masoud_Solimani

پست الکترونیکی:

 soleim_m@modares.ac.ir

 

 • دکتر الهام اسدیان (معاونت مرکز و دبیر شورای پژوهشی)

استادیار نانوفناوری پزشکی

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Elham_Asadian

پست الکترونیکی:

e.asadian@sbmu.ac.ir

e.asadian@yahoo.com

 

 • دکتر سیم زر حسین زاده

استادیار نانوفناوری پزشکی

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Simzar_Hosseinzadeh

پست الکترونیکی:

S.hosseinzadeh@sbmu.ac.ir

 

 • دکتر حسین قنبریان نوشهر

دانشیار پزشکی مولکولی

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Hossein_Ghanbarian

پست الکترونیکی:

hghanbarian@sbmu.ac.ir

 

 • دکتر محمدمهدی خانی

دانشیار مهندسی پزشکی

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/MohammadMahdi_Khani

پست الکترونیکی:

khani@sbmu.ac.ir

 

 • دکتر سیدمحمدحسین قادریان

دانشیار ژنتیک پزشکی

 

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/SayyedMohammadHossein_Ghaderian  

پست الکترونیکی:

sghaderian@sbmu.ac.ir

 

 • دکتر مصطفی حاجی ملاحسینی  

استاد ایمنی شناسی پزشکی

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mostafa_HajiMollaHoseini

پست الکترونیکی:

m.mollahoseini@sbmu.ac.ir

تنظیمات قالب