×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

1

بررسی تاثیر تزریق سلول های بنیادی مزانشیمال بر فرایند دژنراسیون منیسک در بیماران دچار استئوآرتریت

study of meniscus healing in arthroscopic mesenchymal stem cell injection in meniscus in osteoarthritic patients

2

استفاده از پرده آمنیون به عنوان گرافت شریانی و وریدی در مدل حیوانی

Using amniotic membrane as an artrianl and venous graft in animal mode

3

توليد آنتي‌بادي مونوكلونال علیه آنتی‌ژنCD90 برای ردیابی انتی ژنهای سطح سلولی سلول‌های بنیادی

Monoclonal antibody pruduction against CD90 Antigen and its application in Flow cytometric analysis Cell Surface CD90 on Stem Cells

4

بررسي القائ آپوپتوز در سلول هاي سرطاني از طريق هم كشتي با سلولهاي اپيتليال آمنیونی

Assessment of inducing of apoptosis in cancer cells through co-culture with amniotic epithelial cells

5

بررسي خواص مكانيكي پليمر پلي كپرولاكتون جهت مهندسي بافت پوست 

The mechanical properties of PCl polymer for skin tissue engineering

6

مطالعه اثر ميدانهاي الکتريکي خارجي ثابت و متناوب بر عملکرد نانو ساختار مولكولي استيل‌كولين

Study of the Effects of Constant and Alternating External Electric Fields on the Function of Acetylcholine Molecular Nanostructure

7

القای لنفآنژیوژنز در مدل حیوانی دچار لنف ادم با استفاده از سلول های اپی تلیال آمنیوتیک با و بدون غشای آمنیوتیک.

Inducing Lymphangiogenesis with Amniotic Epithelial Cells with and without Amniotic Membrane in Lymph Edema Animal Model

8

ثر مهار فارماكولوژيك ماتریکس متالوپروتئینازهای 2 و 9 بر فعالیت ضد سرطانی سلولهای اپیتلیال آمنیونی

 

Effects of pharmacological inhibition of MMP- 2 and -9 on anticancer activity of amniotic epithelial cells

9

مطالعه خاصیت ضدسرطانی رنگدانه باکتریایی ویولاسئین در حجم نانو بر روی رده سلولی لوکمیای انسانی

 

The stady on anticancer property of bacterial pigment ' Violacein ' in nano-volume scale on Human Leukemia Cell Line

10

ساخت، مشخصه‌يابي و ارزيابي خواص انعقاد خون نانورس‌هاي آنيوني

 

Preparation, characterization, and blood coagulation properties of anionic nano-clays (LDHs)

11

بررسي طراحی و ساخت سامانه رهايش استنشاقي آنتي ژنA سودوموناس آئروموناس از ميكرو و نانوذرات كيتوسان به منظور تحريک سيستم ايمنی و افزايش تيتر آنتی بادی مطالعه

 

Investigation of nasal delivery of exotoxin A against pseudomonas aerogenes from chitosan micro and nanoparticles in order to stimulate immune system and increase antibody titer (In vitro study
12

بررسی مکانیسم ملکولی اثر اسید های چرب امگا3 بر روند اختلالات حافظه و یادگیری و آپوپتوز بعد از ایسکمی رپرفیوژن هیپوکامپ رت

 

 

The molecular mechanisms of omega 3 fatty acids on memory and learning deficits and apoptosis after hippocampus ischemia reperfusion in rat

13

تهيه بانک سلولي از سلولهاي اپي تليال آمنيون انساني و بررسي روشهاي نگهداري مختلف بر ميزان زنده ماندن و حفظ قدرت پرتواني آنها

 

Preparation of cell banking from human amniotic epithelial cells and the effects of different preservation methods on their viability and pluripotency

14

تولید فیلم پلیمری پلی گلیکولیک اسید/ ژلاتین و ارزیابی خواص زیست سازگاری و مکانیکی آن به منظور مهندسی بافت عروق

 

Preparation of Polyglycolic Acid\Gelatin Films and Evaluation of its Biocompatibility and Mechanical Properties for Use in Vascular Tissue Engineering

15

ارزيابي تغييرات خواص مکانيکي سلولهاي اندوتليال تحت بارگذاري سيکلي کششي

 

Evaluation of alterations in mechanical properties of cultured endothelial cells by cyclic tensile loading

16

بررسی ارتباط سویه هایHelicobacteri با hepatocellular carcinomaو سیروز کبدی 

 

“Association between the presence of Helicobacter species with hepatocellular carcinoma

17

بررسی تمایز سلول¬های بنیادی مزانشیمی به سلول¬های ترشح کننده انسولین

 

Evaluation of mesanchymal stem cells differentiation into insulin secreting cells

18

تاثیر کشش مكانیکی بر سنتز ترکیباتECM در سلول های بنیادی مزانشیمال

 

Effect of Mechanical Stretch on ECM Component Synthesis in Mesenchymal Stem Cells

19

ساخت داربست های کامپوزیتی بر پایه ابریشم

 

Manufacturing silk based composite scaffold

20

بررسی خواص مکانیکی و زیست سازگاری داربستهای کامپوزیتی بر پایه ابریشم

 

Mechanical and biocompatibility characterisation of silk composites scaffolds

21

برررسی درون تنی داربست های کامپوزیتی برپایه ابریشم به منظور مهندسی بافت استخوان

 

Invivo Bone engineering by silk composite scaffolds

22

بررسي خواص مكانيكي و بافت شناسی پرده آمنيون با روش های نگهداری مختلف براي استفاده در مهندسي بافت

Mechanical and histological properties of amniotic membrane in different preservation methods for using in tissue engineering

23

بررسی مسیر استیل کولین غیر نورونی در دودمان سلول سرطاني پس از تیمار با داروی آلبندازول    

 

Evaluation of non neuronal acetylcholine pathway in cancerous cell line after Albendazole treatment(non neuronal acetylcholin

24

بررسی اثر داروی آلبندازول و پاکلی تاکسل بر خاصیت استحکام مکانیکی سلولی در سلولهای سرطان کولون و ارتباط آن با میزان بقاء سلول

 

Evaluation of albedazole and paclitaxel effect on cell deformability in colon cancer cell line and its contribution with cell survival(albendazole, paclitaxel, deformability, surviva

25

بررسی اثر زمان و دمای مرحله پیش انجماد بر ساختار داربست های کیتوزان-ژلاتین                             

 

The effect of pre freezing-time and -temperature on structure of gelatin-chitosan scaffolds

26

توليد پروتئين نوتركيبDppa5a در مخمرPichia Pastoris.

 

 The Production of the Recombinant Protein Dppa5a in Pichia Pastoris

27

بررسیكاراييLIF توليد شده در سلول هاي پستانداران در فرآيند بازبرنامه ريزي سلول هاي بالغ موشي

 

Evaluating the functionality of leukemia inhibitory factor (LIF), produced in mammalian cells, in reprogramming of mouse adult cells

28

بررسي توليد سلول‌هايiPS به وسيلة وكتور رتروويروسي كد كنندةLIF و پايش روند بازبرنامه‌ريزي به كمكGFP

 

Evaluation of generating iPS cells using retroviral vector encoding Leukemia Inhibitory Factor and monitoring the

29

در دودمان‌هاي سلولي سرطاني، با هدف استفادة آتي از آن در ژن‌درماني سرطان

Inspecting the functionality of miR-302s promoter in cancer cell lines, by the aim of cancer gene therapy in future

30.

تهيه نانوذرات برپايه کيتوسان اصلاح شده

preparation of nanoparticles based on modified chitosan

 
31

ارزيابي كمي تاثير بارگذاري مكانيكي استاتيک بر مورفولوژي، تکثير و احتمال تمايز سلول‌هاي بنيادين به سلول عضله صاف

Quantitative evaluation of the effect of mechanical loading factors on morphology, Mechanical properties and Differentiation of the mesenchymal stem cell to smooth muscle cel

32

مدلسازی تاثیر میدان مغناطیسی بر پروسه تولید نانو فیبر در روش الکترواسپینینگ (الکتروریسی) و بررسی امکان کنترل مسیر جت

 

Modeling Magnetic Fields Effects on Nanofibers production in Electrospinning Method and Jet path control possibility

33

رزیابی تاثیر اندازه نانوذرات نقره موجود در لایه نازک نانو کامپوزیت نقره-کیتوزان در قدرت ضد میکروبی آن بر باکتری هایMDR جدا شده از بیماران و محیط های بیمارستانی

Evaluation of size-effect of silver nanoparticles present in the silver-chitosan nanocomposite film on clinical and hospital environments MDR isolates

34

بررسي همزمان اثر مدول الاستيک بستر وميدان الکترواستاتيک اعمالي برجهت گيري و تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمال Rat به سلول هاي عصبي

Effect of substrate stiffness and electrostatic field Simultaneously on mesenchymal stem cells alignment,migration and Differentiation of rat to nerve cells

 
35

بررسی اثرسمی ذرات نانو نقره بر روی گلبول قرمز خون و بافت کبد ماهی کپور دریایی(Cyprinus carpio) با استفاده از روش

 

 A study on toxic effect of nanosilver on red blood cells and liver tissue of common carp(Cyprinus carpio) by Neutral Red Retention assay

36

بررسي طيف امپدانسي گريدهاي مختلف سلول هاي سرطاني کولون به کمک بيوسنسورIDE

Study about the Impedance of different grades of cancerous cell using IDE biosenso
37

بررسي تاثير روشهاي مختلف كراس لينكينگ بر خواص نانوذرات آلبومين به منظور استفاده در دارو رساني

The effects of cross-linking methods on albumin nanoparticles characteristics for drug delivery

38

بررسی برون تن خون سازگاري پرده آمنیون انسانی به منظور استفاده از آن در مهندسی بافت عروق"

In vitro evaluation of amniotic membrane hemocompatibility for vascular tissue engineerin

39

القای آنژیوژنز سلولهای بنیادی به کمک پلاسمای غنی از پلاکت در درمان بیماران مبتلا به اندام ایسکمیک (Critical Limb Ischemia)

 Platelet Rich Plasma-Induced Stem Cell Angiogenesis in Critical Limb Ischemi

40

تمایز سلول های اپی تلیال آمنیونی به سلول های عصبی دوپامینرژیک از طریق کنترل آهسته رهش رتینوئیک اسید کونژوگه شده با کوانتوم دات های CdSe

Dopaminergic differentiation of amniotic epithelial cells by controlled release of retinoic acid from conjucated CdSe Quantum dot

41

ساخت جایگزین پوست با روش تمایز در محل سلول های پرده ی آمنیون

Construction of skin substitute by in situ differentiation of amniotic membrane cells

42

القائ لنفانژيوژنز با استفاده ازسلولهاي بنيادي بالغ اتولوگ درلنف ادم اندام

Autologous Adult Stem Cell Induced-Lymphangiogenesis in Peripheral lymphedema

43

بررسی اثر روشهای آماده سازی مختلف بر خواص فیزیکی پرده آمنیون

 

The effect of different preparation procedures on physical properties of amniotic membrane

44

بررسی هیستوپاتولوژی پرده آمنیون کاشته شده در شکم،زیرجلد و کبد در مدل حيواني

 

Histopathological evaluation of amniotic membrane after transplantation in abdomen,subcutaneous and liver sites:an animal study

45

بررسي مورفولوژي سلولهاي مزانشيمال رت توسط دستگاه ميکروگراويتي

Morphological study of mesenchymal stem cell on microgravity machine

46

بررسي اثر هايپر گراويتي بر مورفولوژي و تکثير سلول هاي بنيادي مزنشيمال

 

effects of hypergravity on adult stem cell morphology and proliferation

47

بررسی اثر روش های آماده سازی پرده آمنیون بر فعالیت آنتی باکتریال آن.

 

The Effects of Amniotic Membrane Preservation Methods on Its Antibacterial Activity

48

بررسی اثر میدان های الکترومغناطیسی در محدوده فركانسي بسيار پايين بر روی تمایز سلولهای بنیادی استرومایی مغز استخوان رت به سلولهای عصبی

 

Evaluation of ELF Electromagnetic Fields on Neural Differentiation of Rat’s Bone Marrow Stromal Stem Cells

49

توليد سلول‌هاي القا شدة پرتوان از سلول‌هاي فيبروبلاست موش با استفاده از چهار فاكتور رونويسيOct4، Sox2، Klf4   : و c-Myc 

 Generation of induced pluripotent stem cells from mouse fibroblast using four transcription factors: Oct4, Sox2, Klf4 and c-Myc

50

بررسی مسیرهای سیگنالینگ سولیNotch و NF-κB پس از قرارگیری در معرض عوامل ضد میکروتوبول ها

 

Evaloution of Notch and NF-κB Cell Signaling Pathways Following Exposure to Microtubule Targeting Agents

51

جداسازی نیمه صنعتی کلاژن های تیپ I و IV از پلاسنتای انسانی

Semi-Industrial Extraction Of Human Placenta Collagen Types I and IV   

 

 

کد رهگیری

مجری طرح

عنوان طرح تحقیقاتی

32776

محمد جواد اسلامی زاده

مطالعه اثرات سلولی و شناختی مهار انتقال به هسته Nuclear Factor-κBتوسط JSH-23در یک مدل آزمایشگاهی بیماری آلزایمر

31677

حکیمه زالی

ارزیابی رفتاری و ملکولی موش مدل آلزایمری القا شده با استرپتوزوتوسین تحت تاثیر سکرتوم سلول بنیادی پریودنتال لیگامنت تریت شده با هموژنات مغز موش آلزایمری در شرایط سه بعدی

26284

سیم زرحسین زاده

بررسی اثر استخوان زایی داربست پلی آکریلیک اسید/ نانوذرات تری کلسیم فسفات با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی بندناف انسانی

5198

اعظم رحیم پور

بررسی نقش توالی متصل شونده به ماتریکس ژن اینترفرون بتا بر بیان پایدار آنتی‏ بادی منوکلونال آلمتوزوماب در سلول‏های CHO

20010

سعید حیدری کشل

بررسی کارآمدی داربست بر پایه ابریشم/کلاژن جهت کشت سلول های بنیادی اپیتلیالی لیمبال در مقایسه با روش استاندارد CLETجهت درمان زخم قرنیه

9930

مژگان بنده پور

دستورزی ژنتیکی Ecoliبا سیستم CRISPR

30426

نیلوفر تقی پور

بررسی اتوفاژی القا شده توسط سلول های بنیادی مزانشیمی بر فیبروز وپیشرفت بیماری مزمن کلیه

31478

سیم زر حسین زاده

استفاده از داربستی بر پایه کربومر و پلاسمای غنی از فاکتور های رشد بمنظور ترمیم لایه اندوتلیال قرنیه ، در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

31362

سیم زر حسین زاده

استفاده از آسپرین بعنوان کراس لینکر هیدروژل کیتوزان برای تمایز سلول های بنیادی مزانشیم چربی به استخوان بصورت برون تنی و درون تنی.

31339

محمد جواد اسلامی زاده

بررسی microRNAهای تنظیم کننده ژن HCN1دخیل در پاتوژنز صرع و بیان آنها در هیپوکمپ موش

32003

سمیرا محمدی یگانه

بررسی اثر بیان miR-4699-3Pبه عنوان مهار کننده فسفاتازهای PTENو DUSPدر تمایز استخوانی سلولهای بنیادی مزانشیمی چربی انسانی

26432

سیم زر حسین زاده

ارزیابی و مشخصه یابی داربست هیدروژلی کربومر توسط سلول های اندوتلیال عروقی بند ناف انسان بمنظور استفاده در ترمیم لایه اندوتلیال قرنیه.

27505

سیم زر حسین زاده

بررسی اثر بکارگیری همزمان دو فاکتور باکتری پروبیوتیک Plantarum Lactobacillusو فاکتورترمیم کننده PRGF) Factors Growth Rich Platelet) برای درمان زخمهای پوستی: برون تنی و درون تنی

31169

حکیمه زالی

بررسی اثرات درمانی اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی USSCکشت شده به روش LOTحاوی عصاره گیاه افتیمون و بدون آن بر روی مدل حیوانی اسپورادیک آلزایمر

29239

حکیمه زالی

ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و ضد آپوپتوزی عصاره گیاه افتیمون epithymum Cuscutaو اگزوزوم های حاوی عصاره بر روی سمیت سلولی القا شده با گلوتامیک اسید در رده سلولی C6

25839

محمد مهدی خانی

ساخت و مشخصه یابی داربست دو لایه الکتروریسی شده از پلی اورتان و پلی اورتان/ پلی گلیسرول سباکیت برای مهندسی بافت لایه اندوتلیوم عروق

30052

محمد مهدی خانی

بررسی اثر ارتعاشات در مقیاس نانو بر توسعه ساختار اسکلتی و رفتار مکانیکی سلول های بنیادی مزانشیمال حین تمایز استخوانی

30498

مصطفی حاجی ملا حسینی

بررسی قابلیت ضد توموری نانوکیتوزان حاوی پلاسمید حامل miR-340در رده سلولی سرطان پستان موشی 4T1

14269

سیم زر حسین زاده

بررسی رشد پوستی سلول های کراتینوسیت مشتق از ختنه گاه در کشت همزمان با سلول های مزانشیمی با استفاده از داربست پلی اورتان-آمنیون

30487

سمیرا محمدی یگانه

بررسی امکان بکارگیری اگزوزومای مشتق از سلولهای بنیادی بندناف بعنوان حامل miRNAدر مهار ژنهای مسیر تکثیر در سرطان پستان

27910

مسعود سلیمانی

بهینه سازی فرمول نانوذره لپیدی برای انتقال mRNAبه رده سلولی Jurkatبعنوان مدلی از سلول های شناور

24148

سیم زر حسین زاده

استفاده از کوانتوم داتهای کربنی و پلاسمای سرد اتمسفری در نابودی سلول های سرطانی

27705

محمود حسنی

ساخت و بررسی عملکرد سلول های NK-92مهندسی شده بیان کننده گیرنده آنتی ژنی کایمریک بر پایه نانوبادی علیه PSMAدر مواجهه با سلول های سرطان پروستات

28559

سمیرا محمدی یگانه

ارزیابی اثرات تحویل miR-218توسط اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی بر روند متاستاز و رگ زایی سلول های سرطان پستان

24980

سیم زر حسین زاده

سنتز نانو ذرات لیپوزومی پوشش داده شده با کیتوزان، حاوی داروی راپامایسین و بررسی اثرات مهار رشد و تکثیر آن بر روی رده های سلولی سرطان پستان

20651

اعظم رحیم پور

بررسی کارایی وکتور لنتی ویروسی حاوی توالی عایق tDNAدر بیان ژن گزارشگر GFPدر رده سلولی فیبروبلاست انسانی

19321

سیم زر حسین زاده

مطالعه ی همزمان اثر سه یون نقره-طلا-پلاتین بصورت داربست الکتروریسی شده در استخوان زایی سلول های بنیادی مزانشیم چربی

13371

اصغر اشرفی حافظ

بررسی اثرات هم افزایی ماده موثره زردچوبه با تاثیرات نوروپروتکتیو نانوذرات مغناطیسی Fe3O4در سلول های مخچه موش از طریق مسیرهای میتوکندریایی

 
تنظیمات قالب