پژوهشگران

 
مرتضی سیدپور کارشناس ارشد - بیومکانیک
محمد پاچناری کارشناس ارشد - بیومکانیک
سهیل بابازاده کارشناس ارشد - بیومکانیک

 

دانشجویان

 
محمدحسن فوعانی  
محمد مهدی خانی  
سعید رزاقی  
میترا نعیمی  
سمیرا منفردی  
سعیده زمانی  
   

 

فایل‌ها