×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  دکتر مسعود سلیمانی

ریاست

دکتر سعید حیدری کشل

معاون اجرائی

بهناز میرزائی

زهرا گودرزی

کارشناسان پژوهشی

دکتر سمیرا محمدی یگانه

معاونت پژوهشی

 

مسئول امور اداری

نیلوفر عیسی نیا

انباردار

راضیه گلزاد عسگری

مسئول مالی

محمد فرمنش

امین اموال

محمد عباس زاده

کارپرداز

مهندس زینب باقری

مسئول فناوری اطلاعات

 

 

تنظیمات قالب